Travčice před r. 1782

Počátky osídlení zdejší krajiny nedá se přesně zjistiti,ani kdy naši předkové do čech přišli.Základní jednotkou osídlení byl rod,rozrůstáním rodů vznikali osady,jediným příbuzenstvem osazené.V kraji našem byl usídlen rod Lutomericů.Počátkem 13 století nastala kolonisace krajin lidem poddaného a nesvobodného.Kolonisté za vlády Přemysla II volali k nám kláštery a statky knížetem jim darované.První kolonisté ze třídy pastevců byli v tento kraj povolány vrchností  kláštera Břevnovského ku zalidnění zdejší krajiny.neboť jim krajina od Dolánek až k Labi byla darována knížetem Boleslavem II v roce 993.
                                            Listina darovací zní
V Litoměřické župě daroval jsem ves Hrdly s osadníky a lesy přiléhajicí,s močáli a řekou Ohři až k Labi,kteří se zabývaljí chovem dobytka více než polnímu hospodaření a vyhledali  sobě k tomu místo při řece Ohři kde se nachází mnoho luk a pastvin pro dobytek a založili zde osadu již dáno jméno Travozice. (od trávy zde hojně rostoucí)
První zmínka o osídlení zdejší krajiny jest zřejma z listiny papeže Jana XV pro klášter Benediktínů v Břevnově roku 993 kdež se činí zmínka o Hrdlích  (Heridel) již dávno osídlených.Všichni obyvatelé kraje,zemané i lid klášteru poplatný,kromě členů panského stavu byli poddáni úřadu hradskému v Litoměřicích.Osada Travčice se různě jmenovala Travezicz,Travsechitz,Trabsitz,Dravezicz,Drabsicz.Ještě v roce 1848 nese razítko obecní nápis “ Kraj a okres Litoměřice obec Drabsicz“ se znakem kaple uprostřed. 
Obecní razízko z roku 1848
Travčice se připomínají v roce 1239 již jako sídlo zemana Litohněva.Dle stvrzovací listiny krále václava roku 1395 náležely Travčice klášteru Břevnovskému,panství Hrdly až do roku 1406.Od roku 1406 patřilo Hrdelskému panství 38 čísel ostatních 13 jedné větvi pánům z Kamýka Janu a Hynkovi.Roku 1425 patřila Hrdelská část Travčic Vilému z Konic pánu na hradě Kamýk.Ze stvrzovací listiny krále Zikmunda ze 13 září 1436 náležela jedna část Travčic klášteru Břevnovskému a větší část než Hrdelská dostala se v držení Adamu z Drahnic.V roce 1525 byla část Hrdelská koupena zpět od Viléma z Konic syna předešlého kterému zastavena byla od krále Ludvíka. V roce 1547 byla druhá část Travčic dána Ulrichu z Duban, pánu z Liběšic od císaře Ferdinanda I za věrné služby jemu prokázané. V roce 1577 – 1613 byl pánem Záhořan Radislav Kinský který se psal z Travčic. V  roce 1620 prodali stavové čeští Hrdelskou část Travčic a celé Počaply direktoru stavů českých Václavu z Roupova. Panství toto netrvalo dlouho, neboť po bitvě na Bílé hoře v roce 1622 nalézá se opět v držení kláštera. V létech 1622 – 1630 byly Travčice vydrancovány Švédským vojskem. V roce 1636 nalézá se druhá část Travčic v držení pána Františka Arnošta Šlika pána ze Záhořan, který ji prodal Janu de la Gron v roce 1647. Po smrti jeho spravovala spravovala statek v Travčicích vdova po něm Markéta Blandina. Panství toto mělo v Travčicích dvůr zvaný „Vlčice“ (odtud místní název na Vlčkově) s pozemky a hospodou č.p.19 ve které se prodávalo pivo Záhořanské, ale o posvícení, svatbách, křtech, se smělo prodávat pivo Hrdelské. Dvůr Vlčice se nacházel těsně u vesnice vedle panské Hrdelské louky. Panství Záhořanské mělo v Travčicích prámový přívoz přes řeku Ohři. Dvůr tento náležel rodině de la Corona roku 1676 a byl zrušen roku 1771. 
Erb rodu Ogilvi
 V roce 1708 – 1781 náleželo panství Záhořanské v Travčicích rodině Ogilvi v Záhořanech. Vdova Ester Anna Ogilvi prodala panství Záhořanské v roce 1781 císaři Josefu II. Později přešlo panství v držení hraběte Chotka a pozemky rozprodány.
 Od roku 1771 do roku 1782 náleželi ku panství Hrdly čísla , 1, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 18, 23, 25, 26, 30, 32, 39. Ku panství Záhořanskému patřili čísla, 2, 3, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38.
Správcem dvora Záhořanského v Travčicích byl v roce 1723 Vavřinec Muller v roce 1763 Antonín Kohler. Šafáři  v roce 1689 Matěj Hrůza, 1691 Jiří Růžička.
Bourání staré obce započalo 6 června 1782. Dle starých zápisů ještě v roce 1783 stálo ve staré obci Travčice čísla : 1, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 18, 21, 25, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 37. Takže v roce 1782 nebyla celá ves rozbořena.
Mapa z roku 1720 ukazuje původní polohu vsi a přívoz přes Ohři
Obec Travčice na původním místě

Mapa starých Travčic