Císařská hymna Rakousko - Uherské Monarchie

Císařská hymna,byla naší státní hymnou do roku 1918. Jedná se o jednu z nejstarších národních hymn na světě a často je považována za jednu z nejkrásnějších.
Hudbu složil r. 1797 Franz Joseph Haydn, jako součást svého Kaiserquartetta 2 Set, opus 76, No. 3 G major pro císaře Františka II. (I.). Haydn byl během své první cesty do Anglie okouzlen královskou hymnou God Save the King a usoudil, že právě v této době válek s reboluční Francií by rakouská říše potřebovala píseň, která by sjednotila lid v jeho loajalitě, věrnosti a lásce ke svému panovníkovi. Když se tedy vrátil do Vídně, poradil se se svým mecenášem, baronem Gottfriedem van Swieten. Ten byl nápadem nadšen, zadal básníku Lorenzi Haschkovi napsání textu písně a nechal Haydna složit melodii. Úkol byl hotov v únoru 1797 a poprvé byla hymna veřejně zahrána u příležitosti císařových narozenin 12. února 1797. Jako je častým případem u Haydnových skladeb, i zde se uvažuje o skladatelově inspiraci lidovou hudbou. Jako jeden z možných zdrojů inspirace se uvádí chorvatská lidová píseň "Stal se jesem", pocházející z kraje Mezimuří. Haydn sám si této své skladby velmi cenil a v posledních letech před smrtí se často těšil jejím přehráváním na klavír. Text hymny se postupem času vyvíjel a také měnil podle aktuálního panovníka. Například už první verš, podle něhož je skladba také často známa, zněl původně "Gott erhalte Franz den Kaiser". Tato podoba byla ale pochopitelně změněna, když po Františkovi nastoupil jeho syn Ferdinand I. (V.). Tehdy byly první dva verše náležitě upraveny do podoby "Gott erhalte unsern Kaiser / Unsern Kaiser Ferdinand!" (1835-1836), případně "Segen Öst'reichs hohem Sohne / Unserm Kaiser Ferdinand!". Po nástupu Františka Josefa I. se vrátil do používání původní text, protože jméno František se mohlo vztahovat i k novému císaři. Roku 1854 však byla vytvořena nová verze, jejíž první dvojverší už nezáviselo na jméně panovníka: "Gott erhalte, Gott beschütze / Unsern Kaiser, unser Land!", což už je naše známé "Zachovej nám Hospodine / Císaře a naši zem!". Měnila se ovšem zase poslední sloka, která se vztahovala k vládnoucímu císaři. Podobně jako v češtině, měla císařská hymna samozřejmě verze i v dalších jazycích monarchie, jako je maďarština, polština, italština či chorvatština. Slavnou melodii využívali i jiní skladatelé, mimo jiné Bedřich Smetana ve své Triumfální symfonii, kterou složil k poctě císaře Františka Josefa I. Po přerušení císařské vlády a nastolení republiky v roce 1918 přestala být hymna používána pro oficiální účely. Zůstala ale hymnou monarchistů všech národů bývalé říše. Tradice úpravy textu podle osoby panovníka byla také zachována, a když se tedy stal hlavou rodu syn posledního císaře arcivévoda Otto, byla také hymna příslušně upravena v duchu naděje na návrat císaře na jeho trůn.
Dnes stejnou melodii používá Německo s vlastními slovy, která však vznikla až dlouho poté, co začala tato skladba sloužit jako hymna rakouské mnohonárodnostní říše.


Hymna RU. mocnářství-pro přehrání klikni


Zachovej nám, Hospodine, Císaře a naši zem!
Dej, ať z víry moc Mu plyne, ať je moudrým vladařem!
Hajme věrně trůnu Jeho proti nepřátelům všem;
|:osud trůnu Habsburského Rakouska jest osudem! :|
Plňme věrně povinnosti, chraňme právo počestně,
a když třeba, s ochotností v boj se dejme statečně!
Na paměti vděčně mějme slávu vojska vítěznou;
|:jmění, krev i život dejme za Císaře, za vlast svou! :|
Čeho nabyl občan pilný, vojín zbraní zastávej;
uměním i vědou silný duch se zmáhej, jasně skvěj!
Bože, ráčiž slávy příti, žehnej vlasti milené;
|:slunce Tvé nechť v míru svítí na Rakousko blažené!
Stůjme k sobě každou chvíli: svornosti jenom moci dá;
spojené kde vládnou síly, snadno vše se vykoná.
Když se ruka k ruce vine, pak se dílo podaří;
|:říš Rakouská nepomine: sláva vlasti Císaři! :|
Císaři po boku vládne, rodem, duchem spřízněná,
v kráse, kteráž neuvadne, Císařovna vznešená.
Bože, ráčiž rozkvět nový Habsburskému domu dát!
|:Františku Josefovi, Alžbětě rač požehnat! :|
Rozpomeň se, Hospodine na svou nejvěrnější říš!
Její sláva nepomine,vždy jí znovu obrodíš!
Koruna dnes stále kryje,mocný panovníkův trůn!
Navždy žije monarchie,Habsburský jí vládne dům!